Advokathjelp i NAV-saker og personskadeerstatningssaker

- Din sak i fokus - Fornøyde klienter i hundrevis av saker

Kontakt oss

Fagområder:

Personskadeerstatning/forsikringsrett

Ulykkesskader, trafikkulykker, yrkesskader, voldsoffererstatning og pasientskader m.m.

NAV/trygderett

Sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, dagpenger, overgangsstønad, grunnstønad, yrkesskade m.m.

Priser og vilkår - Rettshjelp:

Førstegangssamtale/vurdering er gratis og uforpliktende.

Klientens interesser ivaretas alltid med hensyn til avgrensning av utgifter. 

Ordinær timepris: Fra fri rettshjelpssats kr 1.060 (kr 1.325 inkludert mva) til kr 2.200 (kr 2.750 inkludert mva). Timeprisen i den enkelte sak fastsettes etter medgått tid med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Kontakt oss gjerne for en gratis førstegangssamtale og forhør deg om både saken din og omkostningsspørsmål.

Timeprisene inkluderer alle normale kontortekniske tjenester, herunder porto, kopiering med mer. Eventuelle særskilte utlegg så som reiseutlegg, gebyrer til offentlige instanser, rettsutgifter, vitneutgifter, gebyr ved innhenting av journaler med videre kommer i tillegg. Avhengig av sak og sakstype kan det tilbys individuelle kostnadsgarantier. Arbeid faktureres for hvert påbegynt kvarter (0,25 time). 

For enkelte typer erstatningssaker kan klienten ha krav på at motparten dekker advokatutgiftene underveis. Vi vil snarest avklare om klienten har anledning til å få dekket hele eller deler av sine advokatutgifter hos motparten. I både NAV-saker og erstatningssaker er det ofte slik at motparten uansett dekker omkostningene, helt eller delvis, dersom saken senere vinner frem. Med mindre annet er særskilt avtalt har du selv risikoen for om omkostningene dekkes fullt ut ved vunnet sak. For enkelte typer saker kan klienten også ha krav på at omkostninger dekkes gjennom en særskilt forsikringsordning, typisk rettshjelpforsikring i tilknytning til hjem/innboforsikring eller bilforsikring. 

Det påløper som regel en egenandel ved bruk av rettshjelpsforsikringer, typisk kr 4.000 i egenandel + 20% av overskytende omkostninger. Ofte er rettshjelpsforsikringer avgrenset til maksimalt kr 100.000. Vi vil snarest avklare om klienten har anledning til å få dekket hele eller deler av sine advokatutgifter gjennom forsikringsordninger. Frem til tilsagn om omkostningsdekning fra motpart eller rettshjelpforsikring er gitt, er klienten ansvarlig for påløpte kostnader som eventuelt viser seg å være unntatt dekning. Klienten er også ansvarlig for senere påløpte kostnader som ikke dekkes andre steder.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, herunder NAV/trygdeklager. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene, herunder anker til Trygderetten.  Fri rettshjelp kan også innvilges i en del saker med erstatning for personskade. 

Dersom en har særskilt forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand får en som regel ikke fri rettshjelp (de fleste har
rettshjelpforsikring tilknyttet sin hjem/innboforsikring).

For å få fri rettshjelp er det et grunnvilkår at inntekt og formue er under rettshjelpslovens grenser. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er per april 2019 kr 246.000 for enslige og kr 369.000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100.000. Det er bruttoinntekten som legges til grunn ved vurderingen av inntekter. Ved formuesvurderingen legges nettoformuen til grunn. 

Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra inntekts- og formuesgrensene, blant annet dersom formuesoverskridelse refererer seg til boligformue.

Det påløper vanligvis en egenandel dersom inntekter er høyere enn brutto kr. 100.000. Dersom søker har årlig bruttoinntekt under kr 100.000 skal det ikke betales egenandel i noen saker.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (kr 1.060 per 01.01.2021). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene, oppad begrenset til åtte ganger salærsatsen. Det betales ikke merverdiavgift av egenandelen. Advokaten krever inn egenandelen. 

Du kan kontakte advokatfirmaet Andersen for nærmere informasjon om ordningen med fri rettshjelp, herunder om din sak berettiger til fri rettshjelp. Du kan også oppsøke Fylkesmannens hjemmeside «Rettsråd.no»: