Spesialiserte advokater innenfor fagområdene trygderett og erstatningsrett

Det kan være vanskelig å få sin rett uten kvalifisert bistand

Kontakt oss

Om oss

Stor suksess med erstatningssaker, NAV-klager, ankesaker i Trygderetten og NAV-saker i lagmannsretten

- Advokatfirmaet Andersen ble stiftet i 1996

Anders Andersen

Advokat Anders Andersen

Mobil: 908 87 190
E-post: anders.andersen@aajuss.no

Trygderett, personskadeerstatning og forsikringsrett.

  • Cand. jur UiO: 1985
  • Rikstrygdeverket: 1985-1991
  • Fylkestrygdekontoret i Oslo: 1991 - 1994
  • Advokatfirmaet Ness & Co 1994-1995

Erfaren trygde- og erstatningsadvokat. Han er firmaets grunnlegger. Anders gikk bl.a. i bresjen for trygdesaker som saksfelt allerede på 90-tallet og var blant de første advokatene som bragte mange trygderettskjennelser inn for lagmannsretten, med gode resultater. Bidratt til flere medieoppslag med bakgrunn i sitt sterke engasjement for syke, skadde og uføre.»

Anders H. Rosenberg

Advokat Anders H. Rosenberg

Mobil: 938 10 227
E-post: anders.rosenberg@aajuss.no

Trygderett, personskadeerstatning og forsikringsrett.

  • Advokatfirmaet Andersen, saksbehandler: 2000- 2003 
  • Cand. jur UiO: Våren 2000
  • Trygdeetaten og Trygderetten: 2003 
  • Vært ansatt i Advokatfirmaet Andersen siden 2004.

Erfaren trygde- og erstatningsadvokat. Arbeidet i firmaet siden 2004. Anders har hatt betydelig suksess, både i erstatningssaker, NAV-klager og ankesaker i Trygderetten. Anders har for øvrig bragt 37 trygderettskjennelser inn for domstolene(lagmannsretten), hvorav mer enn 2/3 av avsluttede saker har vunnet frem etter saksanlegg(per juli 2019).

Anders har vært ansatt i Trygderetten med særskilt ansvar for første utgave av den doms- og kjennelsessamlingen som fortsatt videreutvikles og benyttes av Trygderetten. Gjorde seg tidlig bemerket med kritisk utredning av Trygderettens såkalte «ikke-grunngitte kjennelser», som ble fjernet kort tid etter. Trygderetten har i ettertid begrunnet alle kjennelser. Bidratt til flere medieoppslag med bakgrunn i sitt sterke engasjement for grupper av syke, skadde og uføre.