Spesialisert advokat innenfor fagområdene NAV/trygderett og personskade

- Det kan være vanskelig å få sin rett uten kvalifisert bistand

Kontakt oss

Om Advokatfirmaet Rosenberg AS (tidligere Advokatfirmaet Andersen)

Stor suksess med erstatningssaker og forsikringssaker med personskade, NAV-klager, ankesaker i Trygderetten og NAV-saker i lagmannsretten

 • Advokatfirmaet Andersen ble stiftet i 1996 og videreføres som Advokatfirmaet Rosenberg AS fra 2021
 •     Medlem i Advokatforeningen
Anders H. Rosenberg

Advokat Anders H. Rosenberg

Mobil: 938 10 227

Tlf. 22 41 95 55

E-post: anders@advokatrosenberg.no

Trygderett, personskadeerstatning og forsikringsrett.

 • Advokatfirmaet Andersen, saksbehandler: 2000- 2003 
 • Cand. jur UiO: Våren 2000
 • Trygdeetaten og Trygderetten: 2003 
 • Advokatfirmaet Andersen, Advokat: 2004-2021.
 • Advokatfirmaet Rosenberg AS, Advokat: 2021-

Erfaren trygde- og erstatningsadvokat. Arbeidet i advokatfirmaet Andersen som saksbehandler siden 2000, som ansatt advokat siden 2004. Anders har overtatt Advokatfirmaet Andersen, som drives videre som Advokatfirmaet Rosenberg AS fra 2021. Han har hatt betydelig suksess, både i erstatningssaker, NAV-klager og ankesaker i Trygderetten. Anders har for øvrig bragt 39 trygderettskjennelser inn for lagmannsretten, hvorav mer enn 2/3 av avsluttede saker har vunnet frem etter saksanlegg(per januar 2021).

Anders har vært ansatt i Trygderetten med særskilt ansvar for første utgave av den doms- og kjennelsessamlingen som fortsatt videreutvikles og benyttes av Trygderetten i det daglige. Gjorde seg tidlig bemerket med kritisk utredning av Trygderettens såkalte «ikke-grunngitte kjennelser», som ble fjernet kort tid etter. Trygderetten har i ettertid begrunnet alle kjennelser. Bidratt til flere medieoppslag med bakgrunn i sitt sterke engasjement for grupper av syke, skadde og uføre.

Anders Andersen

Anders Andersen (rådgiver)

Tlf. 22 41 95 55

 

E-post: anders.andersen@aajuss.no

 • Cand. jur UiO: 1985
 • Rikstrygdeverket: 1985-1991
 • Fylkestrygdekontoret i Oslo: 1991 - 1994
 • Advokatfirmaet Ness & Co, Advokat: 1994-1995
 • Advokatfirmaet Andersen, Advokat: 1996-2021
 • Advokatfirmaet Rosenberg AS, Rådgiver: 2021-

Anders grunnla Advokatfirmaet Andersen i 1996, som fra 2021 videreføres som Advokatfirmaet Rosenberg AS. Han har en aktiv pensjonisttilværelse som rådgiver for Advokatfirmaet Rosenberg AS, men arbeider ikke lengre med enkeltsaker som advokat. Anders gikk bl.a. i bresjen for trygdesaker som saksfelt allerede på 90-tallet og var blant de første advokatene som bragte mange trygderettskjennelser inn for lagmannsretten, med gode resultater. Bidratt til flere medieoppslag med bakgrunn i sitt sterke engasjement for syke, skadde og uføre.»

 

"Det gir meg glede og stolthet å overlate videre drift av firmaet til min svært dyktige og mangeårige kollega, Anders H. Rosenberg. Klientene er i de tryggeste hender!"

                                                                Anders Andersen